POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Żelisławicach ul. Podleśna  42-470 Siewierz zarejestrowane w Sądzie Rejonowym

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer tel. 32 6741830  czy pisząc na adres mailowy: biuro@promagpw.pl   lub pisemnie na adres naszej siedziby firmy.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych i podstawa prawna

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

  • na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu określonym w treści zgody, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i tradycyjną na podstawie zgody lub jako kontynuacja korespondencji w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w celu wykonania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację (podstawa z art. 6 ust. 1 b RODO)
  • w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, in. dla celów rozliczeniowych, podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w celu zapewnienia komunikacji między stronami lub jeżeli zajdzie taka potrzeba w celu ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach archiwalnych, w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO).

Okres przez jaki będziemy przechowywać Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Jakie prawa przysługują

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz do prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.  Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przekazywanie Państwa danych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.