Data wykonania badań

26.01.2012

PN-EN 13043:2004

Badanie wykonano wg normy

Grys dewon 4-8

Uziarnienie (kategoria)

PN-EN 933-1:2000/A1:2006

GC90/10

Tolerancja uziarnienia (kategoria)

PN-EN 933-1:2000/A1:2006

G 25/15

Zawartość pyłów (kategoria)

PN-EN 933-1:2000/A1:2006

f0,5

Wskaźnik płaskości (kategoria)

PN-EN 933-3:1999/A1:2004

FI20

Wskaźnik kształtu (kategoria)

PN-EN 933-4:2008

SI20

Odporność na rozdrabnianie –współczynnik Los Angeles (kategoria)

PN-EN 1097-2:2010 p.5

LA20

Odporność na ścieranie-współczynnik mikro-Dewala (kategoria)

PN-EN 1097-1:2011

MDE 15

Mrozoodporność (kategoria)

PN-EN 1367-1:2007

F1

Gęstość ziaren [Mg/m3]

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

ρa=2,83 Mg/m3
ρrd =2,74 Mg/m3
ρssd =2,77 Mg/m3 

Nasiąkliwość (kategoria)

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

WA24 2

Zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej
i łamanej (kategoria)

PN-EN 933-5:2000/A1:2005

C100/0

Grube zanieczyszczenia lekkie (kategoria)

PN-EN 1744-1:2010

mLPC 0,1

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/kg]

PN-EN iSO 11885:2009
Raport z badań nr 1285/III/2011 z dnia 28.12.2011

As<0,5,  Ba 0,12,  Cd 0,03,
Cr 0,08, Cu 0,11,  Se<0,1, 
Mo 0,07, Hg<0,01, Ni 0,15,
Pb 0,38,  Sb<0,06,  Zn 0,09

Promieniotwórczość naturalna

Raport z badań nr 324/R - OU/2011 z dnia 28.12.2011

f1=0,02, U(f1)=0,01, f2=SRA =6,52 Bq/kg, U(f2)=2,63 Bq/kg